Privacyverklaring

Uw privacy is voor Installatiebedrijf Roelofse van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat wij:

- Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;

- Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.

- Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn.

- Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.

- Uw rechten respecteren, zoals het recht op toegang, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website http://installatiebedrijfroelofse.com allemaal doen met informatie die we over u te weten komen. Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met ons.


ALGEMEEN

Installatiebedrijf Roelofse gebruikt nooit gegevens over bezoekers van zijn websites om aanbiedingen van producten of diensten toe te sturen (direct marketing, emailspam e.d.). Installatiebedrijf Roelofse stelt gegevens over bezoekers van zijn websites niet aan derden ter beschikking. Waar hieronder wordt gesproken over technische kenmerken van een opvraging, klik, vertoning, zoekopdracht of dergelijke wordt bedoeld: opgevraagde url, ip-nummer, tijdstip, HTTP-referer-url (inclusief soms uw zoektermen bij een zoekmachine), useragent string, browsertype, beeldschermgrootte en dergelijke. Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon.

Installatiebedrijf Roelofse registreert geen bijzondere persoonsgegevens, met betrekking tot bijvoorbeeld godsdienst of levensovertuiging, ras of afkomst, gezondheid , seksuele geaardheid of voorkeur, politieke gezindheid of lidmaatschap van een vakvereniging.


CONTACTFORMULIER

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen.
Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en zes maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken.


VIRUSSEN EN VEILIGHEID

Deze website wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-)virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden. Installatiebedrijf Roelofse handhaaft ten allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Deze website kan tevens links bevatten naar andere sites. Installatiebedrijf Roelofse is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze websites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden website.


DOOR INSTALLATIEBEDRIJF ROELOFSE VERZONDEN E-MAIL

Door installatiebedrijf Roelofse verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Installatiebedrijf Roelofse staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegzonden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.


AUTEURSRECHT

Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze website, te weten alle teksten, afbeeldingen, software, of informatie in andere vorm, komen toe aan Installatiebedrijf Roelofse. Informatie op deze website, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, of software, mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Installatiebedrijf Roelofse.


DE INSTALLATIEBEDRIJF ROELOFSE WEBSITE

Installatiebedrijf Roelofse stelt het op prijs dat u geïnteresseerd bent in onze producten en een bezoek brengt aan onze website. Hoewel de informatie op deze website permanent zo nauwkeurig en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen in modellen, uitvoeringen, technische specificaties, afbeeldingen, of andere informatie op deze site te allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van de website kunnen daarom op geen enkele wijze rechten worden ontleend.


STATISTIEKEN

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website.


COOKIES

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt. Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze website werken dan niet goed meer.


BEVEILIGING

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.


UITZONDERINGEN: MISBRUIK, VERPLICHTINGEN

Wanneer er naar ons oordeel sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze faciliteiten, dan kunnen wij bepaalde ip-nummers en/of e-mailadressen voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang ontzeggen. Bij vormen van misbruik waarbij derden in hun belangen worden geschaad, kunnen wij de betreffende gegevens aan deze derden ter beschikking stellen. Bij misbruik kunnen wij pogingen ondernemen om de gegevens tot uw persoon te herleiden, bijvoorbeeld om contact op te kunnen nemen met u, een ouder, voogd, docent, toezichthouder, leidinggevende, eindverantwoordelijke of dergelijke, of om aangifte te kunnen doen dan wel u in rechte te kunnen aanspreken. Installatiebedrijf Roelofse stelt gegevens ter beschikking wanneer dit door de autoriteiten wordt verplicht.


PERSOONSGEGEVENS INZIEN, WIJZIGEN OF VERWIJDEREN

Installatiebedrijf Roelofse wil duidelijk zijn over de manier waarop ze met uw persoonsgegevens omgaat. Dit privacy- en cookiebeleid wil daar een bijdrage aan leveren. Als u echter vragen hebt over de manier waarop Installatiebedrijf Roelofse met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u altijd een schriftelijk verzoek sturen aan Installatiebedrijf Roelofse.

U hebt de volgende rechten:

- uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen

- inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben

- het laten corrigeren van fouten

- het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens

- intrekken van toestemming

- bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw verzoek zal Installatiebedrijf Roelofse het gebruik van uw gegevens voor de doeleinden waartegen uw verzet zicht richt beëindigen en in geval van een verzoek om verwijdering of wijziging van gegevens, de betreffende persoonsgegevens verwijderen of verbeteren, tenzij en voor zover de wet Installatiebedrijf Roelofse verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of dat er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.


VERZOEK RICHTEN AAN INSTALLATIEBEDRIJF ROELOFSE

Waar in dit privacybeleid wordt gesproken van een schriftelijk verzoek aan Installatiebedrijf Roelofse, dan kunt u dat in eerste instantie via het contactformulier of per e-mail indienen. In verband met de vele vormen van misbruik van online communicatie (waaronder formulierspam en e-mailspam), kunnen wij echter niet garanderen dat een dergelijk verzoek ons bereikt. Bovendien leert de ervaring dat online verzoeken vaak onvolledig of onzorgvuldig zijn en niet alle gegevens bevatten die nodig zijn om het te kunnen afhandelen. Wij achten ons daarom alleen gebonden aan een passende reactie op een daadwerkelijk schriftelijk verzoek. Dat wil zeggen: in de vorm van een behoorlijke brief, getypt of leesbaar geschreven op papier, voorzien van naam en adres van de afzender, gedateerd en ondertekend, met daarin een duidelijk verzoek voorzien van alle benodigde gegevens, per post bezorgd op het vestiginsadres van Installatiebedrijf Roelofse, Patrimoniumstraat 10, 3971 MS, Driebergen-Rijsenburg.


KLACHT INDIENEN

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.


WIJZIGINGEN

Installatiebedrijf Roelofse behoudt zich het recht voor zijn privacybeleid aan te passen. Installatiebedrijf Roelofse adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Indien wezenlijke wijzigingen worden doorgevoerd, wordt dit duidelijk op de website aangegeven.


Het privacybeleid is het laatst gewijzigd op 29 maart 2019